clock menu more-arrow no yes

Sushi Yuzu

10118 Riverside Drive, , CA 91602

(818) 763-8355