clock menu more-arrow no yes mobile

Sichuan KungFu Fish

400 South Baldwin Avenue, , CA 91007

(626) 461-5300